De kerkenraad De kerkenraad
Ouderlingen, diakenen en predikant vormen de kerkenraad.
Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.
Onze diaconaal werker is adviseur

De kerkenraad bestaat uit
Leonne Zwaal (voorzitter/ ouderling)
Els Bisschops (secretaris/ ouderling)
Petra Hamerslag (penningmeester / kerkrentmeesters)
ds Jannet van der Spek (predikant)
ouderlingen / kerkrentmeesters : Margriet Quarles van Ufford, Coos Santing  
diakenen: Fokke Brouwer, Riekje Jager, Karin Astrid Siegmann, Kees Ton, Robert Udiliwa, Waltraut Stroh
Christine Scheurkogel is notulist en adviseur van de diverse overleggen
Esther Israël is adviseur
Paul Blom en Christiaan Donner zijn adviseurs van de kerkrentmeesters

 
terug